Απ’ την 1η Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των πόθεν έσχες μέσω του συστήματος στη διεύθυνση www. pothen.gr. Η υποβολή των ηλεκτρονικών πόθεν έσχες αναμένεται να έχει διάρκεια μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το νόμο, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά για εκείνους που θα υποβάλουν δήλωση με ανακριβή στοιχεία ή δεν θα προχωρήσουν σε εμπρόθεσμη δήλωση.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται και η έκδοση υπουργικής απόφασης αναφορικά με την τήρηση των ζητημάτων ασφαλείας που έθεσε η πρόσφατη γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το ηλεκτρονικό πόθεν έσχες αφορά περίπου 120.000 υπόχρεους, άτομα δηλαδή που ανήκουν στις κατηγορίες των πολιτικών προσώπων, αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δικαστικών Λειτουργών και ιδιοκτητών και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η υπουργική απόφαση που έχει ήδη εκδοθεί από κοινού απ’ το ΥΠΟΙΚ και το υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει τη δήλωση, για πρώτη φορά και των μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος εάν η αξία τους είναι μεγαλύτερη απ’ τα 15.000 ευρώ και τιμαλφών, πολύτιμων λίθων, ή μετάλλων με αξία άνω των 30.000 ευρώ.

Η είσοδος στην ειδική πλατφόρμα θα γίνεται με τους ίδιους κωδικούς του φορολογούμενου στο TAXISnet. 14 διαφορετικούς πίνακες θα κληθούν να συμπληρώσουν οι υπόχρεοι, δηλώνοντας τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και όλα τα προσωπικά τους δεδομένα.

Οι ποινές που ορίζει ο νόμος:

  1. Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα έως τετρακόσια ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται σε όποιον υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, την διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.
  2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ.
  3. Ο υπαίτιος της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
  4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.