Μ’ ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει ζητήματα όπως η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι ανεξάρτητες Αρχές, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Το ερωτηματολόγιο της τελικής φάσης της διαβούλευσης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση δόθηκε στη δημοσιότητα απ’ την Επιτροπή Διαλόγου.

Η Επιτροπή, ωστόσο, επισημαίνει ότι το ερωτηματολόγιο δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της, αλλά περιλαμβάνει ερωτήματα τα οποία προκλήθηκαν έπειτα από ολοκληρωμένες ή επί μέρους προτάσεις που έχουν καταγραφεί μετά την ανάρτηση του ερωτηματολογίου της πρώτης φάσης καθώς και από τις παρεμβάσεις των πολιτών.

Όλο το ερωτηματολόγιο:

Α. Θεσμική ανασυγκρότηση του κράτους και η αρχιτεκτονική του πολιτεύματος

Πρόεδρος Δημοκρατίας

1. Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνεται: (άρθρο 32)

 • α. Με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή (όπως προβλέπει το Σύνταγμα)
 • β. Απευθείας από το λαό
 • γ. Από το λαό αν δεν επιτευχθεί η αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή , χωρίς τη διάλυσή της.
 • δ. Από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που θα απαρτίζεται από βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους.
 • ε. Από την Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και εφόσον δεν επιτευχθεί η εκλογή με απλή πλειοψηφία στην τρίτη ψηφοφορία για να αποφευχθεί η διάλυση της Βουλής.
 • στ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

2. Ποιες από τις παρακάτω αρμοδιότητες θα πρέπει να διαθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; – ‘Αρθρο 35 (πολλαπλή επιλογή απαντήσεων, από μία έως και όλες)

 • α. Να διαλύει πρόωρα τη Βουλή
 • β. Να συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο
 • γ. Να συγκαλεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών
 • δ. Να προκηρύσσει δημοψήφισμα για κρίσιμα εθνικά θέματα κατά την κρίση του
 • ε. Να απευθύνει διαγγέλματα προς το λαό
 • στ. Να αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο.
 • ζ. Να παραπέμπει ψηφισμένο νομοσχέδιο για έλεγχο συνταγματικότητας σε Ανώτατο Δικαστήριο.

Βουλή

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να επεκτείνει τα ασυμβίβαστα με τη βουλευτική ιδιότητα, ποια από τα παρακάτω, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να συμπεριλάβει:

 • α. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας
 • β. Το ασυμβίβαστο βουλευτικής και οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας
 • γ. Τα δύο παραπάνω
 • δ. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ

Ανεξάρτητες αρχές

1. Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη Ανεξάρτητων Αρχών: (άρθρο 101α)

 • α. Να προβλέπει ανώτατο όριο μίας θητείας
 • β. Να προβλέπει ανώτατο όριο δύο θητειών
 • γ. Να μην προβλέπει όριο
 • δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ.

2. Το Σύνταγμα θα πρέπει για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών: άρθρο 101α

 • α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική
 • δραστηριότητα στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων
 • β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με την παράλληλη άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε δημόσια θέση
 • γ. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική
 • δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.
 • δ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστο
 • ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση

1. Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να κατοχυρώνει ρητά ως διακριτές μορφές αυτοδιοίκησης με ειδικό καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας:

 • α. Τη μητροπολιτική διοίκηση
 • β. Τα νησιωτικά συμπλέγματα
 • γ. Τα δύο παραπάνω
 • δ. Κανένα από τα παραπάνω
 • ε. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

2. Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: (άρθρο 102)

 • α. Να προβλέπει ανώτατο όριο 2 θητειών
 • β. Να μην προβλέπει ανώτατο όριο θητειών
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3. Το Σύνταγμα, για αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού θα πρέπει: (άρθρο 102)

 • α. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα
 • β. Να προβλέπει ασυμβίβαστο με οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα από την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων
 • γ. Να μην προβλέπει ασυμβίβαστα
 • δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

4. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας εποπτείας που το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού θεωρείτε ότι θα πρέπει: (άρθρο 102)

 • α. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο πριν την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (προληπτικός έλεγχος)
 • β. Να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα έλεγχος νομιμότητας μόνο μετά την άσκηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας (κατασταλτικός έλεγχος)
 • γ. Να μην προβλέπεται στο Σύνταγμα συγκεκριμένο είδος ελέγχου και να ρυθμίζεται με νόμο.
 • δ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ3

Β. Σχέση Κράτους – Εκκλησίας

1. Θεωρείτε ότι η διάταξη του Συντάγματος που προβλέπει αποκλειστικά θρησκευτικό όρκο για τον εκλεγέντα ΠτΔ πρέπει να: (άρθρο 33)

 • α. Καταργηθεί
 • β. Διατηρηθεί
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

2. Το Σύνταγμά μας προβλέπει ότι μεταξύ άλλων βασικός σκοπός της παιδείας είναι και η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Θεωρείτε ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει: άρθρο 16

 • α. Καταργηθεί
 • β. Να παραμείνει ως έχει
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3. Θεωρείτε ότι το Σύνταγμα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζει το καταρχήν καθεστώς διοίκησης της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ιησού: (άρθρο 3)

 • α. Ναι
 • β. Όχι
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

Γ. Συλλογικές Ελευθερίες και Κοινωνικά Δικαιώματα

1. Για ποια από τα παρακάτω βασικά κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες πιστεύετε ότι το Σύνταγμα πρέπει να κατοχυρώνει καθολικό δικαίωμα πρόσβασης:

 • α. Νερό
 • β. Ενέργεια
 • γ. Στέγη
 • δ. Παιδεία
 • ε. Υγεία
 • στ. Τηλεπικοινωνίες
 • ζ. Κανένα από τα παραπάνω

2. Θεωρείτε ότι στα βασικά κοινωνικά αγαθά υγεία, παιδεία και στέγη πρέπει να κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση :

 • α. Καθολικά, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης
 • β. Σε όσους δε διαθέτουν τα οικονομικά μέσα
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

3. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει Συνταγματική πρόβλεψη ώστε η αρχή της αλληλεγγύης να διέπει το σύνολο των πολιτικών του κράτους (κοινωνικών, οικονομικών, φοροδοτικών, περιφερειακών):

 • α. Ναι
 • β. Όχι
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ

4. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία από το κράτος κάθε μορφής ζωής καθώς και η ευεξία των ζώων, ως στοιχείο πολιτισμού :

 • α. Ναι
 • β. Όχι
 • γ. Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ