Αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ έρχεται η χώρα μας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε το συγκεκριμένο ποσό στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα.

Η εν λόγω απόφαση, έγινε γνωστή την Τετάρτη μέσω της σχετικής ανακοίνωσης που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παράλληλα, αποφασίσθηκε να επιβληθεί στη χώρα μας χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα.

Να θυμίσουμε, πως στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009 το δικαστήριο είχε διαπιστώσει πως η Ελλάδα «δεν είχε προβεί στην εφαρμογή της οδηγίας περί στερεών αποβλήτων, της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων».

Τότε μάλιστα, το δικαστήριο επισήμανε πως «η Ελλάδα δεν είχε εκπονήσει και θέσει σε εφαρμογή, εντός εύλογης προθεσμίας, σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης» και πως  ούτε είχε δημιουργήσει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτίμησε πως η Ελλάδα δεν είχε επίσης λάβει εντός της προθεσμίας της 25ης Μαρτίου 2013, όλα τα μέτρα τα οποία απαιτούνταν για τη συμμόρφωσή της προς την απόφαση του 2009. Και ασκήθηκε δεύτερη προσφυγή.