Προς ψήφιση στη Βουλή οδεύει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος αναμένεται να φέρει πολλές αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον, στις νέες επενδύσεις και παράλληλα έχει στόχο να δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο αναπτυξιακός νόμος θα δίνει έμφαση στην ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων  αλλά παράλληλα και νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Όπως επιβεβαιώνεται θα διατηρείται το καθεστώς ενισχύσεων έτσι ώστε, να βοηθηθεί η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, που περιλαμβάνονταν και στον προηγούμενο νόμο.

Την ίδια στιγμή θα προβλέπεται και τη δυνατότητα προκαταβολής του 30% της επιχορήγησης με την υποβολή εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.

Όπως επισήμανε σε σχετικό της άρθρο η Εφημερίδα των Συντακτών, ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει συνολικά εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων.

Οι πιο σημαντικότερες φαίνεται να είναι αυτές των φορολογικών απαλλαγών για τα επιχειρηματικά κέρδη, την κάλυψη του μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις, και τις επιδοτήσεις επιτοκίων και leasing.

Ποιες είναι οι 9 κατηγορίες;

  1. Φορολογική απαλλαγή η οποία θα απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
  2. Επιχορήγηση από το κράτος που θα αναφέρεται στην κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης που θα έχει ισχύ 7 χρόνια και θα καλύπτετε παράλληλα από το δημόσιο τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  4. Επιδότηση επιτοκίου.
  5. Συμψηφισμό των οφειλών με φόρους.
  6. Θα έχει επίσης, σταθερό φορολογικό σύστημα.
  7. Η αδειοδότηση θα είναι ταχεία.
  8. Η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου θα γίνεται μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων.
  9. Η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στόχος είναι να συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας.

Ποιοι είναι αυτοί που θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν στον αναπτυξιακό νόμο;

 

Δικαίωμα υπαγωγής στον νέο αυτό αναπτυξιακό νόμο θα έχουν και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές, δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και πανεπιστήμια.

photo: Alexandros Michailidis / SOOC