Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα η αγωνία κορυφώνεται για όσους αναμένουν τα δώρα Χριστουγέννων, προκειμένου να οργανώσουν τις υποχρεώσεις τους και τις αγορές τους.

Παραδοσιακά, το δώρο Χριστουγέννων, συνήθως το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους πρέπει να καταβάλλεται, εκτός αν κάποιοι εργοδότες επιθυμούν να το καταβάλουν λίγο νωρίτερα. Τα δώρα εορτών καταβάλλονται  μόνο σε χρήματα, ενώ υπόκεινται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, δώρα εορτών δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη. Ο υπολογισμός του ποσού που θα καταβληθεί στους εργαζόμενους γίνεται με βάση τον τρόπο αμοιβής τους, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο ξεκινάει από την 1 Μαΐου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων γίνεται ως εξής:

Όσοι εργαζόμενοι έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους χωρίς διακοπή στο διάστημα από 1η Μαίου έως 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται:

  • Ολόκληρο το δώρο που ισούται με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσων όμως, η εργασία τους δεν διήρκεσε όλο το χρονικό διάστημα, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν, δικαιούνται να λάβουν ένα μέρος του δώρου, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης με τον εργοδότη. Σε αυτή τη περίπτωση, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής:

  • 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Την βάση του υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που έχουν όντως καταβληθεί στους εργαζομένους κατά την 10η Δεκεμβρίου.

Εάν η εργασιακή σχέση έχει λήξει πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που ολοκληρώθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο ορίζεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών.

Τις τακτικές αποδοχές αποτελούν ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, εάν πρώτα έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.