Στη δημοσιότητα έδωσε την Κομισιόν την ετήσια έκθεση της για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις 7 Μαρτίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Σ΄αυτή αναφέρονται τα έγκυρα στατιστικά στοιχεία από την EUROSTAT και εθνικές καλές πρακτικές για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε..

Ορισμένα από τα κύρια στοιχεία την έκθεσης:

  • Το τρίτο τετράμηνο του 2016 ο μέσος όρος του ρυθμού απασχόλησης για τους άνδρες ήταν 77,4% και για τις γυναίκες ήταν 65,5% (τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα μας είναι 67% για τους άνδρες και μόλις 48% για τις γυναίκες)
  • Μόλις το 16% των γυναικών Ρομά εργάζεται σε σχέση με το 34% για τον ανδρικό πληθυσμό των Ρομά, ενώ οι νέες γυναίκες Ρομά δεν έχουν ουδεμία σχέση με την εργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ποσοστό 72% έναντι του 55% για τους συνομήλικους άνδρες Ρομά
  • Έως το τέλος του Νοεμβρίου 2016 περισσότερο από ένα εκατομμύρια αιτήσεις για χορήγηση ασύλου υποβλήθηκαν στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., εκ των οποίων το 33% προέρχονταν από γυναίκες
  • Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών ηλικίας άνω των 65 ετών στην Ε.Ε. παραμένει υψηλό και ο μέσος όρος καταγράφεται στο 37,6%
  • Ο μέσος όρος συμμετοχής των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων εταιρειών είναι 23,9% και μόλις τέσσερα Κράτη-Μέλη παρουσιάζουν ποσοστά άνω του 30% (η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με μονοψήφιο ποσοστό της τάξης του 9,1%)
  • Ο μέσος όρος γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια των 28 Κρατών-Μελών ήταν μόλις 28,7% τον Νοέμβριο του 2016
  • Το 44,4% των υπουργικών χαρτοφυλακίων σε γυναίκες αφορούσαν τα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, ενώ το 68,2% των αρρένων υπουργών σχετίζονταν με την οικονομική πολιτική.

Σύμφωνα με την έκθεση ως πολύ θετικό στοιχείο για τη χώρα μας χαρακτηρίζεται το ότι «οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιλέγονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ως εθνικές καλές πρακτικές στο πλαίσιο της Ε.Ε.».

Τονίζεται, πως στην έκθεση της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει στη σελίδα 42 ως καλή πρακτική το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο για την προστασία των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων από τη βία με συντονιστή φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών).