Έπειτα από την πρόσφατη έκδοση προδημοσίευσης του προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ρίχνουμε μια πρώτη ματιά στους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ως στόχος του προγράμματος περιγράφεται η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας συνδυαζόμενη με την αντίστοιχη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, αλλά και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Αυτοί που μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα είναι όσοι άνεργοι βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης ή όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Υπογραμμίζεται πως θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων.
Προϋποθέσεις των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο επενδυτικό πρόγραμμα είναι η έναρξη στη ΔΟΥ σε χρόνο και με νομική μορφή που θα ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος, η  υποβολή μίας και μόνο επενδυτικής πρότασης για κάθε φυσικό πρόσωπο, και η επιλογή επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνης με τις προς επιλογή κατηγορίες.

Υπογραμμίζεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης ως 60.000,00 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων φτάνει το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Αναφορικά με τη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, αναφέρεται πως θα δοθεί στους δικαιούχους χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης, για την τελική ένταξη τους στο επιχειρηματικό σχέδιο.