Την επιστροφή των φόρων των αποθεματικών στις τράπεζες αποφάσισε το ΣτΕ καθώς έκρινε αντισυνταγματική την αναδρομική φορολόγηση των αποθεματικών των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Έτσι, οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ οφείλουν να επιστρέψουν στις τράπεζες όλους τους φόρους, οι οποίοι πληρώθηκαν πριν από το διάστημα 1.1.2015.

Σύμφωνα με το νόμο 3513/2006, οι τράπεζες έπρεπε να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για τα αποθεματικά τους, τα οποία φαίνονταν στον τελευταίο ισολογισμό πριν από τις 1.1.2006.

Το ΣτΕ έκρινε όμως ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη «συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών».

Όπως αναφέρει η απόφαση ««η διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 3513/2006, καθ’ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής της έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 του Συντάγματος, και είναι, ως εκ τούτου, μη εφαρμοστέα».

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών υποχρεώθηκε να επιστρέψει σε τράπεζα ποσό ύψους  54.514.819 ευρώ.