Συνεδριάζει την Κυριακή το  εκλεκτορικό σώμα του Κέντρου  Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων προκειμένου να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το σώμα αποτελείται μεταξύ άλλων από εργαζόμενους , πρόσωπα των διοικήσεων των επί μέρους Κοινοτήτων και θεραπευόμενους.

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν περισσότερα από 900 άτομα από όλη την χώρα τα οποία καλούνται να  εκλέξουν 9 από τα 11 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο μη αιρετά μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας και το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το Συμβούλιο έχει διετή και άμισθη θητεία και είναι επιφορτισμένο με τη γενική εποπτεία λειτουργίας του οργανισμού και τον ορισμό  Διευθυντή.