Με έντονο και αρκετά επικριτικό ύφος, κατά της Κομισιόν, για τα προγράμματα διάσωσης αναφέρεται σε ανακοίνωση του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Όπως επιβεβαιώνει: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν προετοιμασμένη για τις πρώτες αιτήσεις χρηματοδοτικής συνδρομής κατά τη δημοσιονομική κρίση του 2008».

Στην ανακοίνωση του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αναφέρεται στη δημοσιονομική κρίση και την αντιμετώπιση της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζοντας της ως ελλιπή.

Όπως σημειώνει αναφορικά με τη χώρα μας: «Η βοήθεια θα εξεταστεί στο πλαίσιο δύο χωριστών ειδικών εκθέσεων που θα δημοσιεύσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Η πρώτη, που θα δημοσιευθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αφορά στην αξιολόγηση του κατά πόσον η τεχνική βοήθεια, την οποία συντόνισε η Επιτροπή, συνέβαλε θετικά στην υλοποίηση των προγραμμάτων και στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Η δεύτερη, που θα δημοσιευθεί αργότερα, αφορά στην αξιολόγηση του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και των αποτελεσμάτων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα».

Τι άλλο επισημαίνει η ανακοίνωση;

«Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Επιτροπή, παρά τη σχετική έλλειψη πείρας, διαχειρίστηκε επιτυχώς τα προγράμματα στήριξης με τις επακόλουθες μεταρρυθμίσεις τους και επισημαίνουν ορισμένα θετικά αποτελέσματα».

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εξής:

  • « Η διαδικασία προβλέψεων να υπόκειται σε συστηματικότερο έλεγχο ποιότητας,
  •  να βελτιώσει την τήρηση αρχείων και να εστιάζει σε αυτά κατά τον έλεγχο ποιότητας,
  •  να διακρίνει τους όρους αναλόγως της σπουδαιότητάς τους και να επιδιώκει τις πραγματικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις,
  •  να επισημοποιήσει τη διοργανωτική συνεργασία με άλλους εταίρους των προγραμμάτων,
  • να καταστήσει περισσότερο διαφανή τη διαδικασία διαχείρισης του χρέους,
  • να αναλύει εκτενώς τις βασικές πτυχές της προσαρμογής των χωρών μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων».