Αποσύρεται η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων με νομοτεχνική βελτίωση, στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα, που κατέθεσε απόψε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης,

Συγκεκριμένα θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής των εκπρόθεσμων δηλώσεων μετά την έκδοση εντολής ελέγχου.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης η διάταξη θα επανεισαχθεί σε νέο νομοσχέδιο.

Συγκεκρίμενα στο άρθρο 3 αναφέρει

 ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 1-3

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως
εξής:
“1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται
να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με
τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το
λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την
καταλληλότητά τους.”
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 η φράση «βιβλία και
στοιχεία» αντικαθίσταται με τη φράση «λογιστικά αρχεία, φορολογικοί
ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που δημιουργούν οι
φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4172/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
“Εκπρόθεσμη δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή του
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. Δήλωση
μπορεί να υποβληθεί και μετά την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου, για εισόδημα, έσοδα ή περιουσιακά στοιχεία που δεν
προέκυψαν κατά τον έλεγχο.”
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
“3. Τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή του
δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.
Τροποποιητική δήλωση μπορεί να υποβληθεί και μετά την έκδοση οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, για εισόδημα, έσοδα ή περιουσιακά στοιχεία
που δεν προέκυψαν κατά τον έλεγχο.”