Πολλοί είναι οι γονείς που ανησυχούν για την φροντίδα του παιδιού τους σε περίπτωση που βρεθεί θετικό στον κορονοϊό και χρειαστεί να μείνει στο σπίτι ενώ η μητέρα και ο πατέρας πρέπει να εργαστούν. Στην περίπτωση αυτή, είναι αναγκαίο να επισημάνουμε πώς οι γονείς δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού με αποδοχές, ενώ μάλιστα είναι τρία τα είδη της άδεια που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εάν το παιδί του έχει νοσήσει με COVID.

Είναι η παράλλαξη Omicron περισσότερο επικίνδυνη για τα παιδιά;

Ποια άδεια ειδικού σκοπού δικαιούμαι εάν το παιδί μου είναι άρρωστο με COVID

Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για την ασθένεια των τέκνων για έως δεκατέσσερις (14) ημέρες* ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

*στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος, υπήρχε το διάστημα των 14ων ημερών ενώ σήμερα το διάστημα αυτό έχει μειωθεί κατ’ ελάχιστον στις 5 ημέρες

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές:

  • κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη
  • και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό**, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών

**ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει τον εργαζόμενο και για το 1/3 και στη συνέχεια να αναμένει την κρατική αποζημίωση. Εδώ να τονίσουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν έχει αποδοθεί στους εργοδότες το 1/3 που αναλογεί στην κρατική αποζημίωση

Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Eίναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι εδώ και 15 μήνες δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία από το Υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο γνωστοποίησης αυτών των αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες.

Μετάλλαξη Όμικρον, Δέλτα, γρίπη ή κρυολόγημα; Δες τα συμπτώματα και προστάτευσε τον εαυτό σου

Άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

Έως δύο (2) φορές το χρόνο και από μία (1) εργάσιμη ημέρα κάθε φορά, ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να απουσιάσει από την εργασία του με αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντα οικογενειακά ζητήματα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου.
Η ασθένεια ή το ατύχημα του παιδιού ή του προσώπου που χρήζει φροντίδας, βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση νοσοκομείου ή βεβαίωση θεράποντος ιατρού.

Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού

1. Οι εργαζόμενοι γονείς, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, κατόπιν αιτήσεως τους, άδεια άνευ αποδοχών, που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
2. Στην έννοια των όρων «εξαρτώμενα παιδιά» που έχουν ανάγκη για φροντίδα ή υποστήριξη περιλαμβάνονται:
α) Τα παιδιά έως δεκαέξι (16) ετών, φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.
β) Τα παιδιά άνω των δεκαέξι (16) ετών που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδική φροντίδα, για λόγους βαριάς ή χρόνιας ασθένειας, ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News