Η νέα εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας προβλέπει αλλαγές στον εργασιακό χώρο ως προς τις ημέρες εργασίες, το ωράριο, την υπερεργασία και τις υπερωρίες. Συγκεκριμένα, κατοχυρώνονται ρητά το 8ωρο και οι 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας για κάθε εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας ενώ σημειώνονται αλλαγές στις υπερωρίες και πώς πληρώνονται.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με απλά λόγια. Τα σημεία- κλειδιά που σε ενδιαφέρουν

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η δυνατότητα τετραήμερης εργασίας πλήρους απασχόλησης με 10 ώρες εργασίας ημερησίως έπειτα από αίτημα του εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης εξετάζει υποχρεωτικά τα αιτήματα εργαζομένων για σύναψη ατομικής συμφωνίας. Ωστόσο, δεν είναι επιτρεπτή η απασχόληση πέραν των 10 ωρών ημερησίως και των 40 ωρών εβδομαδιαίως που κατανέμεται σε 4ήμερη βάση.

Τετραήμερη εργασία: Τα οφέλη του νέου εργασιακού μοντέλου που υιοθετούν όλο και περισσότερες χώρες

Τι αλλάζει στις υπερωρίες και πώς πληρώνονται στο εξής;

Μια νέα σημαντική αλλαγή αφορά τις επιτρεπτές υπερωρίες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση στις 150 ώρες το χρόνο από 120 που ίσχυαν μέχρι τώρα και μέχρι 3 ώρες ημερησίως σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Το σύστημα αμοιβής των υπερωριών δεν αλλάζει που σημαίνει ότι κάθε ώρα υπερωρίας πάνω από τις 9 που θεωρείται υπερεργασία πληρώνεται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%. Επιπλέον, η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διατυπώσεων θα χαρακτηρίζεται ως παράνομη υπερωρία και θα αμείβεται με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 120% από 80% που ήταν μέχρι σήμερα.

Αναφορικά με τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης, προβλέπεται ότι μπορούν εάν το επιθυμούν να προσφέρουν εργασία πέρα από τη συμφωνημένη και σε ώρες που δεν είναι συνεχόμενες με το ωράριό τους, με προσαύξηση 12% επί της αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα, όπως ίσχυε και μέχρι σήμερα. 

Απολύσεις, άδειες, Κυριακές: Τι αλλάζει

• Προστίθενται στις επιχειρήσεις που επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό κατά τις Κυριακές ορισμένοι κλάδοι που προβλέπονται από τον νόμο, όπως: ταχυδρομικές υπηρεσίες, παραγωγή – διανομή υγειονομικού υλικού, φαρμακοβιομηχανία, εφοδιαστική αλυσίδα, data centers, έτοιμο σκυρόδεμα κ.ά.

• Καταργείται από 1-1-2022 η διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης, οι οποίες σήμερα είναι πολύ χαμηλότερες για τους εργατοτεχνίτες. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, ως μηνιαίος μισθός του εργατοτεχνίτη λογίζονται τα 22 ημερομίσθια, εκτός εάν ήδη αυτός αμείβεται με μηνιαίο μισθό.

• Στις περιπτώσεις τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, δηλαδή έπειτα από προειδοποίηση, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την υποχρέωση παροχής εργασίας κατά τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του τελευταίου και χωρίς ο εργοδότης να απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών μέχρι τη λήξη του χρόνου προειδοποίησης. Επιπλέον ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να βρει νέα απασχόληση, σε άλλον εργοδότη, κατά τον χρόνο της προμήνυσης, χωρίς πάλι να θίγονται τα δικαιώματά του.

• Διευρύνεται η λίστα των περιπτώσεων της άκυρης απόλυσης, η οποία οδηγεί σε επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του και καταβολή των μισθών υπερημερίας για την περίοδο από την απόλυση μέχρι την επαναπασχόληση. Συγκεκριμένα, άκυρες είναι οι απολύσεις που οφείλονται σε δυσμενή διάκριση εις βάρος του εργαζομένου, σε ενάσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του, ή όταν αντίκεινται σε ειδική διάταξη νόμου (π.χ. απολύσεις εγκύων, στρατευμένων, συνδικαλιστών κ.ά.) Οπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η προσθήκη της αντίδρασης σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος ως λόγου που καθιστά μια απόλυση άκυρη προσφέρει προστασία πιο διευρυμένη για τους εργαζομένους σε σχέση με τη δυνατότητα που είχαν να αναγνωρίζεται η ακυρότητα μιας απόλυσης βάσει του άρθρου 281 ΑΚ. Συγκεκριμένα, η απόλυση που γίνεται ως αντίδραση σε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη, χωρίς να απαιτείται να ελέγχεται εάν η καταγγελία τυχόν υπερέβη τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

Επιπλέον, αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης στο δικαστήριο, δηλαδή εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει ότι η απόλυση έγινε για κάποιον άλλο λόγο που επιτρέπεται. Προβλέπεται, τέλος, ότι ύστερα από αίτηση του εργαζομένου ή του εργοδότη το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει επιπλέον (τριπλάσια) αποζημίωση στον εργαζόμενο, αντί της επαναπρόσληψης.

• Συμπεριλαμβάνονται για λόγους σαφήνειας στις υποχρεωτικές αργίες η 1η Ιανουαρίου και η εορτή των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).

• Δίνεται η δυνατότητα εξάντλησης της ετήσιας κανονικής άδειας έως και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους.

• Θεσμοθετείται για πρώτη φορά άδεια άνευ αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα ύστερα από αίτηση του εργαζομένου, διάρκειας έως 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης ύστερα από συμφωνία.

Διάβασε πρώτος όλα τα θέματα του iPop.gr στο Google News