Τι πρέπει να κάνεις εάν λάβεις μήνυμα για έλεγχο της φορολογικής σου δήλωσης;

LIKE US ON FACEBOOK

Πολλοί φορολογούμενοι λαμβάνουν μήνυμα για έλεγχο της φορολογικής δήλωσης, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνεις εάν σου έρθει και εσένα ειδοποίηση;

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε προς ενημέρωση των φορολογούμενων, εάν λάβεις κι εσύ μια τέτοια ειδοποίηση, θα πρέπει να προσκομίσεις στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Παράλληλα, η εγκύκλιος του διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, δίνει και τις απαραίτητες οδηγίες προς τις ελεγκτικές αρχές σχετικά τις φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι φορολογούμενοι που ειδοποιούνται μέσω μηνύματος για έλεγχο της φορολογικής τους δήλωσης θα πρέπει να προσκομίσουν στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών δεν θα προχωρήσει η εκκαθάριση της δήλωσης.

Αναλυτικά τα σημαντικά σημεία που πρέπει να δώσεις προσοχή στην εγκύκλιο:

  • Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μετά, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις εφορίες, διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου και τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται γι αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται τα οριστικά εκκαθαριστικά.
  • Για τα νομικά πρόσωπα, όταν προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή και απαιτείται διενέργεια ελέγχου πριν την επιστροφή του φόρου, η μη ανταπόκριση, εντός της τεθείσας προθεσμίας, στην πρόσκληση για προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών για την διενέργεια των απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων, συνεπάγεται, πέραν της επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού για την βεβαίωση της διαφοράς του φόρου εισοδήματος, κατά το μέρος που αυτή προκύπτει λόγω της μη προσκόμισης των κατά περίπτωση δικαιολογητικών.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved