Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει τη δυνατότητα καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για του υπόλοιπους μήνες του έτους 2019.

Με εγκύκλιο κοινοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τις διατάξεις το νόμου 4607/2019 (Α΄65/24-4-2019), όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα και την καταβολή τους. Η δυνατότητα αυτή αφορά μόνο τους κατόχους Ι.Χ. οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, που έχουν τεθεί από αυτούς σε θεμιτή ακινησία ή που βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας.

Μεταξύ άλλων, η σχετική εγκύκλιος αναφέρει αναλυτικά:

Σύμφωνα με το νόμο δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, από κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας.

Α. Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με την διάρκεια κυκλοφορίας, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2019), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
Β. Στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, οι κάτοχοι μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2019.

Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την ακινησία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που σας δόθηκαν με την ΠΟΛ.1128/5-7-2018 εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε ακόμα:

Τι προβλέπεται για τα πρόστιμα στα τέλη κυκλοφορίας;