Τέλος το waiver απ’ το ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες. Αλλά τι σημαίνει αυτό;

LIKE US ON FACEBOOK

Τέλος το waiver με τη λήξη του προγράμματος, όπως αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και όπως είχε προαναγγείλει ο πρόεδρός της, Μάριο Ντράγκι.

Τέλος το waiver με τη λήξη του προγράμματος στις 21 Αυγούστου, όταν και επίσημα η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια. Αυτό ανακοίνωση, το μεσημέρι της Παρασκευής η ΕΚΤ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΕΚΤ, η οποία φέρει την υπογραφή του Μάριο Ντράγκι: «το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Απ’ τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία

Τι είναι, όμως, το waiver; Η κατ’ εξαίρεση αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως εξασφαλίσεων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, κάτι που επέτρεπε στις ελληνικές τράπεζες να έχουν πρόσβαση στον φθηνό δανεισμό της ΕΚΤ.

Αναλυτική η απόφαση του ΕΚΤ:

Η ΕΚΤ εκτίμησε τα ακόλουθα:

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ μπορούν να διενεργούν πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της αγοράς, με επαρκή ασφάλεια προκειμένου για δάνεια.
 2. Τα ενιαία κριτήρια και οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, βάσει των οποίων καθορίζεται η καταλληλότητα της χρήσης των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων ως ασφαλειών για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, προβλέπονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II του τέταρτου μέρους της.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τα εργαλεία, τα μέσα, τις απαιτήσεις, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που αφορούν την εκτέλεση των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.Σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6 της ως άνω κατευθυντήριας γραμμής, το Ευρωσύστημα διατηρεί το δικαίωμα να αποφαίνεται αν ορισμένη έκδοση ή ορισμένος εκδότης, οφειλέτης ή εγγυητής πληροί τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης που το ίδιο θεσπίζει, με βάση οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να θεωρεί σημαντική προς διασφάλιση επαρκούς προστασίας του ιδίου έναντι των κινδύνων.
 4. Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, το άρθρο 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 προβλέπει ότι τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ βάσει προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος.
 5. Στις 19 Αυγούστου 2015, μετά τη λήξη του προγράμματος χρηματοοικονομικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) για την Ελλάδα, το συμβούλιο διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε το τρέχον τριετές πρόγραμμα χρηματοοικονομικής συνδρομής για την Ελλάδα.
 6. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολόγησε τα αποτελέσματα του προαναφερόμενου προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα, τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του και τη δέσμευση των ελληνικών αρχών στην πράξη για την πλήρη εφαρμογή του.  Με βάση την ως άνω αξιολόγησή του, το διοικητικό συμβούλιο θεώρησε ότι η Ελληνική Δημοκρατία συμμορφώνεται με τους όρους του προγράμματος.Εν συνεχεία, στις 22 Ιουνίου 2016, το διοικητικό συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2016/1041 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2016/18)3 η οποία αποκατέστησε την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία για τους σκοπούς των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, με την επιφύλαξη της εφαρμογής συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης στα εν λόγω χρεόγραφα και όρισε ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να θωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
 7. Επί του παρόντος, το άρθρο 1 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31 ορίζει ότι, για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής, η Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  Επίσης, το άρθρο 8 παράγραφος 3 της ίδιας κατευθυντήριας γραμμής ορίζει ότι τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία υπόκεινται στις συγκεκριμένες περικοπές αποτίμησης του παραρτήματος I της εν λόγω κατευθυντήριας γραμμής.
 8. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της 19ης Αυγούστου 20154, ημερομηνία λήξης του τρέχοντος προγράμματος του ΕΜΣ είναι η 20ή Αυγούστου 2018.  Ως εκ τούτου, από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία.
  Για τους λόγους αυτούς το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Και η απόφαση όπως προέκυψε μετά τα παραπάνω:

Άρθρο 1
Καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

 1. Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 3, του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
 2. Στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 (ΕΚΤ/2014/60), και ιδίως στο άρθρο 59 και στον τίτλο II του τέταρτου μέρους της.
 3. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία παύουν να υπόκεινται στην εφαρμογή των συγκεκριμένων περικοπών αποτίμησης που προβλέπονται στο παράρτημα I της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31.

Διαβάστε επίσης:

Εκταμιεύθηκε η δόση των 15δις προς την Ελλάδα

Photo: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved