Πρώτη κατοικία: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση όσοι δεν μπήκαν στον νέο νόμο Κατσέλη;

LIKE US ON FACEBOOK

Ο διάδοχος του νόμου Κατσέλη προσφέρει προστασία σε δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά δάνεια και στην περίπτωση που εκείνοι έχουν απλά προεγκριθεί απ’ το ηλεκτρονικό σύστημα, ακόμη και αν η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει και τα χρέη προς το δημόσιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, εάν κάποιος χρωστάει και στην εφορία και δεν μπορέσει να μπει σε ρύθμιση ή δεν δέχεται ο ίδιος τη ρύθμιση που του προσφέρεται, τότε είναι εκτεθειμένος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, η προστασία της πρώτης κατοικίας και της υπόλοιπης ακίνητης και κινητής περιουσίας του δανειολήπτη διαρκεί μέχρι να καταλήξει η διαπραγμάτευση με τις τράπεζες.

Εάν, όμως, στη συνέχεια απορριφθεί η αίτησή του από τους πιστωτές του, μπορεί να ζητήσει δικαστική προστασία, διεκδικώντας τη ρύθμιση των οφειλών του. Σ’ αυτήν την περίπτωση -και μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει διαταγή για τη συνέχιση της προστασίας της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη- η εφορία θα μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα εις βάρος του.

Οι οδηγίες του διοικητή της ΑΑΔΕ αναφέρουν συγκεκριμένα:

  • Από την αναγκαστική ρευστοποίηση, εμπίπτουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις οποίες υφίσταται εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη ή του τρίτου αιτούντος. Επομένως, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις νέες διατάξεις δεν ρυθμίζονται οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση. Επίσης, δεν ρυθμίζονται ούτε οφειλές φυσικών προσώπων για τις οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Η προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούντος, κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων, ισχύει και έναντι του Δημοσίου, ως πιστωτή παρά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις αυτού δεν είναι επιδεκτικές ρύθμισης.
  • Για τον δανειολήπτη ο οποίος κρίνεται επιλέξιμος κατά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας του άρθρου 73, ισχύει αυτοδίκαιη αναστολή κάθε πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του, η οποία αρχίζει να ισχύει, έναντι των πιστωτών που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, μεταξύ των οποίων και το Δημόσιο, από τη μεταγραφή στο βιβλίο μεταγραφών ή την καταχώρηση στο κτηματολογικό φύλλο της αίτησης για τη ρύθμιση οφειλών και λήγει:

– Είτε με την επίτευξη της συναινετικής ρύθμισης οφειλών με έναν τουλάχιστον πιστωτή

– Είτε, σε περίπτωση μη επίτευξης συναινετικής ρύθμισης οφειλών , μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης δικαστικής ρύθμισης

-Είτε, σε περίπτωση μη επίτευξης συναινετικής ρύθμισης οφειλών (ως ανωτέρω) και εμπρόθεσμης (παρ. 4 άρθρου 77) υποβολής αίτησης δικαστικής ρύθμισης, με τη συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής, που υποβάλλεται με την αίτηση δικαστικής ρύθμισης, οπότε είναι δυνατόν να επέλθουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Η συνέχιση της αναστολής, σε περίπτωση αποδοχής από το δικαστήριο του αιτήματος προσωρινής διαταγής, καθ’ όσον με αυτή διατάσσεται αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτή και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Πάντως, το δικαστήριο δύναται να ανακαλέσει την προσωρινή διαταγή οποτεδήποτε.

Η λήξη της αναστολής, σε περίπτωση απόρριψης από το δικαστήριο του αιτήματος προσωρινής διαταγής. Προσωρινή προστασία της κύριας κατοικίας με προσωρινή διαταγή μπορεί να χορηγηθεί και στο πλαίσιο εκδίκασης της αίτησης δικαστικής ρύθμισης σε δεύτερο βαθμό.

  • Για τον οφειλέτη που έχει υποβάλει αίτηση συναινετικής ρύθμισης και δεν κρίνεται επιλέξιμος κατά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας δεν ισχύει αυτοδίκαιη αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Ο αιτών όμως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 78, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας του σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1000 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 78 περί προσωρινής προστασίας, το Δημόσιο υποχρεούται αποκλειστικά στη μη έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας, η εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, στη μη πραγματοποίηση του. Παρά ταύτα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 78, η προσωρινή προστασία του άρθρου 78 δεν εμποδίζει την επιβολή λοιπών πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης η ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του αιτούντος, ούτε τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης η ασφαλιστικών μέτρων στην υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη.

  • Η συνεισφορά του Δημοσίου καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Επιπλέον, για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Διαβάστε ακόμα:

Νέα ρύθμιση για την πρώτη κατοικία | Μειώνεται το όριο προστασίας

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved