Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τις προσλήψεις ανέργων πτυχιούχων σε φορείς του Δημοσίου. Το ΦΕΚ ορίζει τις λεπτομέρειες, αλλά και τις αμοιβές που θα παίρνουν οι ωφελούμενοι απ’ το πρόγραμμα.

Όσοι επωφεληθούν απ’ τις προσλήψεις ανέργων στο Δημόσιο θα απασχοληθούν σε υπουργεία και σε εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Οι αποδοχές θα είναι στο ύψος ενός πρώτο-προσλαμβανόμενου στον δημόσιο τομέα της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Συνολικά προσλαμβάνονται 5.500 άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών.

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • Η άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο.
  • Η θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό.
  • Η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.

Στο διάρκειας 12 μηνών πρόγραμμα οι αμοιβές είναι οι ακόλουθες:

  • Για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ
  • Για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
  • Για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε υπουργεία και σε εποπτευόμενους δημόσιους φορείς ενώ οι αποδοχές θα είναι στο ύψος ενός πρώτο-προσλαμβανόμενου στον δημόσιο τομέα της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.

Οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες

β) Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

δ) Διδακτορικός τίτλος σπουδών

ε) Εγγραφή στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

στ) Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Διαβάστε ακόμα:

Πρεμιέρα για το εποχικό επίδομα | Όσα πρέπει να ξέρεις