Με το Brexit να έχει πάρει, όπως όλα δείχνουν, τον δρόμο του και να ετοιμάζεται να συμβεί στα αλήθεια στις 31 Ιανουαρίου, πολλά ετοιμάζονται να αλλάξουν για τους Έλληνες της Βρετανίας, αλλά και για όσους αποφασίσουν να επισκεφτούν τη Βρετανία, αφού ολοκληρωθεί το Brexit.

Σημειώνεται πως στη Μεγάλη Βρετανία ζουν 3,5, εκατ. Ευρωπαίοι, εκ των οποίων οι 70.000 είναι Έλληνες και οι μισοί κατοικούν στο Λονδίνο.

Το Brexit θα αλλάξει τα δεδομένα τους, ενώ η χώρα θα γίνει τόσο στη ζωή της όσο και για σπουδές πιο ακριβή λόγω των οικονομικών εξελίξεων. Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς συναλλάγματος, η οικονομία και η στερλίνα θα ενισχυθούν εάν υπάρξει πολιτική σταθερότητα.

Τι ακριβώς θα συμβεί με τους Έλληνες της Βρετανίας;

Φοιτητές:

Γι’ αυτούς που βρίσκονται ήδη εκεί, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ό,τι έχει ισχύσει για το πρώτο έτος σπουδών συνεχίζει και για τα επόμενα έτη χωρίς καμία μεταβολή ή επιρροή.

Για όσους επιθυμούν να μπουν στα βρετανικά πανεπιστήμια το 2020 και το 2021: Μέχρι να ολοκληρωθεί η έξοδος της Βρετανίας απ’ την Ε.Ε., οι φοιτητές το 2020 και το 2021 θα αρχίσουν τις σπουδές τους με τις ίδιες προϋποθέσεις που υπάρχουν τώρα, αφού το καθεστώς δεν θα αλλάξει μέχρι και την ημέρα της πιθανής εξόδου. Η ολοκλήρωση των σπουδών τους θα γίνει με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν μπήκαν στο πρώτο έτος.

Όσοι θέλουν να περάσουν στα βρετανικά πανεπιστήμια εφόσον έχει ολοκληρωθεί η έξοδος, πιθανότατα θα “παγώσουν” τα δίδακτρα των ΑΕΙ για τους Ευρωπαίους στα ίδια επίπεδα με σήμερα.

Μεταφορές και δασμοί:

Στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ σημειώνεται ότι «σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου όσον αφορά στους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ένωση, το Ην. Βασίλειο θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα έναντι της Ε.Ε. από την ημερομηνία αποχώρησης. Κατά συνέπεια, όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο από την εν λόγω ημερομηνία υπόκεινται στις κατάλληλες κατά περίπτωση τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγής που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (καν. 952/2013), καθώς και στις εφαρμοστικές διατάξεις (καν. 2447/2015) και στις εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού (καν. 2446/2015).

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το γεγονός αυτό θα επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες όσον αφορά τις δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που θα εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο:

α) Εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. – δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων: Από την ημερομηνία αποχώρησης, όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο θα επιβαρύνονται κατά τον τελωνισμό τους με τους κατάλληλους δασμολογικούς συντελεστές που προβλέπονται στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Καν. του Συμβουλίου 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει για το έτος 2019 σύμφωνα με τον καν. 1602/2018 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., τεύχος L273/31.10.2019). Πέραν τούτου, θα εφαρμόζονται τα λοιπά εθνικά και ενωσιακά μέτρα που προβλέπονται στο Ολοκληρωμένο Ενωσιακό Δασμολόγιο της Ε.Ε. και στο Εθνικό Υποσύστημα Διαχείρισης Δασμολογίου.

β) Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων που εισάγονται από το Ην. Βασίλειο: Μετά την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε., για τον καθορισμό της βάσης πάνω στην οποία θα επιβληθούν οι δασμολογικές επιβαρύνσεις κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ελλάδα από το Ην. Βασίλειο, δηλαδή για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας των εν λόγω εμπορευμάτων, θα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) καθώς και των Εφαρμοστικών Διατάξεων αυτού (καν. 2447/2015). Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων συμπληρώνεται στη θέση 46 του ΕΔΕ εισαγωγής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 70 του καν. 952/2013, κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ενδεχομένως κατόπιν προσαρμογής που προβλέπεται στα άρθρα 71 και 72.

Η προαναφερόμενη “πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή” είναι η συνολική πληρωμή που έγινε ή πρόκειται να γίνει από τον αγοραστή προς τον πωλητή ή από τον αγοραστή προς τρίτο υπέρ του πωλητή για τα εισαγόμενα εμπορεύματα, και περιλαμβάνει όλες τις πληρωμές που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν, ως προϋπόθεση για την πώληση των εισαγομένων εμπορευμάτων. Συνήθως αποτελείται από το σύνολο που προκύπτει από την αξία του σχετικού τιμολογίου, τα έξοδα μεταφοράς μέχρι το σημείο εισόδου στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., και τα έξοδα ασφάλισης του εμπορεύματος εφόσον υφίστανται.

Επιπλέον, στην προαναφερόμενη αξία είναι δυνατόν:

  • να προστίθενται ορισμένα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 71 του καν. 952/2013, όπως τα δικαιώματα αδείας (royalties) που σχετίζονται με το εμπόρευμα και τα έξοδα προμηθειών, ή

  • να αφαιρούνται ορισμένα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 72 του καν. 952/2013, όπως είναι τα έξοδα μεταφοράς μετά την είσοδο του εμπορεύματος στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. κ.λπ.

Όταν η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί με βάση τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 70 του καν. 952/2013, είτε γιατί δεν υπάρχει τιμολόγιο είτε γιατί οι τελωνειακές αρχές δεν μπόρεσαν να κάνουν αποδεκτή τη συναλλακτική αξία, εφαρμόζονται διαδοχικά εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 74, παράγραφο 2, στοιχεία α) έως δ) και παράγραφο 3 του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και είναι οι ακόλουθες:

α) η συναλλακτική αξία πανομοιότυπων εμπορευμάτων,

β) η συναλλακτική αξία ομοειδών εμπορευμάτων,

γ) η αξία που βασίζεται επί της τιμής μονάδος,

δ) η υπολογιζόμενη αξία, ή

ε) η αξία με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, με εύλογο τρόπο όπως ορίζει το άρθρο 74, παρ. 3.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 140 του Εκτελεστικού κανονισμού (Ε.Ε.) 2447/2015 της Επιτροπής, όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με το αν η δηλωθείσα συναλλακτική αξία αντιπροσωπεύει το συνολικό πληρωθέν ή πληρωτέο ποσό, μπορούν να μην αποδέχονται τη δηλωθείσα συναλλακτική αξία και καλούν τον διασαφιστή / τελωνειακό αντιπρόσωπο να τους παρέχει κάθε επιπλέον πληροφορία υποστηρικτική της δηλούμενης συναλλακτικής αξίας στα πλαίσια της άσκησης του Δικαιώματος της ακρόασης. Εφόσον οι τελωνειακές αρχές δεν ικανοποιηθούν από τις παρεχόμενες πληροφορίες και στοιχεία που θα προσκομισθούν, τότε μπορούν να αποφασίσουν ότι η αξία των εμπορευμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με τη συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων και να καθορίσουν τη δασμολογητέα αξία εφαρμόζοντας διαδοχικά τις εναλλακτικές μεθόδους προσδιορισμού της αξίας που προαναφέρθηκαν.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι η διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας κατά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων από το Ην. Βασίλειο με σκοπό την επιβολή των κατάλληλων δασμολογικών επιβαρύνσεων, δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή μέτρων εθνικής φορολογίας όπως ΦΠΑ ή ΕΦΚ, η οποία δεν εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας».

Δείτε και αυτό:

Βρετανία: Νίκη του Τζόνσον στις εκλογές | Τι σημαίνει στην πράξη;

Photo: Dan Kitwood / Getty