Μηνιαία τέλη κυκλοφορίας | Από πότε ισχύει;

LIKE US ON FACEBOOK

Σήμερα, 15 Απριλίου, κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις». Τι αλλαγές προβλέπονται;

Μέσα στο νομοσχέδιο κατατέθηκε και μια τροπολογία για τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται για το έτος 2019. Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα μόνιμης ακινητοποίησης των οχημάτων ή μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήση.

Η άρση αυτή προβλέπει μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας σε αναλογία με τους μήνες όπου έχει πραγματοποιηθεί η ακινητοποίηση. Στην περίπτωση που το όχημα τεθεί σε «αναγκαστική» ακινησία ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να καταβάλλει τέλη για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, όσοι ανακτήσουν τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους για ένα μήνα θα πρέπει να πληρώσουν τα 2/12 των ετήσιων τελών, για τρεις μήνες να καταβάλλουν τα 4/12 των ετήσιων τελών, ενώ για όσους ανακτήσουν τις πινακίδες έως το τέλος του έτους, τα τέλη τα οποία θα καταβληθούν είναι ίσα με το άθροισμα των μηνών που απομένουν συν 2/12.

Τι προβλέπει η τροπολογία αναλυτικά:

«Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2019 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός θα καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών θα καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλονται τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντος τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α’82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2019, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας».

Διαβάστε επίσης:

Τι προβλέπεται για τα πρόστιμα στα τέλη κυκλοφορίας;

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved