Τελευταία προθεσμία για τις αιτήσεις του προγράμματος Τουρισμός για όλους

LIKE US ON FACEBOOK

Αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους μέχρι και σήμερα η προθεσμία γι’ αυτό αν δεν έχεις κάνει ακόμα την αίτηση σου έχεις μία τελευταία ευκαιρία. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018.

Αν θες να λάβεις και εσύ μέρος στην κλήρωση, για να κάνεις διακοπές με επιδότηση από το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, σήμερα 11/7/2020 μέχρι και 23:59 μπορείς να υποβάλλεις την αίτηση σου. Η επιδότηση αφορά σε καταλύματα που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα έχουν ειδικές τιμές.

Αιτήσεις για τοπρόγραμμα Τουρισμός για όλους

Με πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα τοις εκατό (60%) για τις κατηγορίες ατόμων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, θα είναι η επιδότηση του e-voucher που θα δοθεί σύμφωνα με τα καταλύματα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν διακοπές άνευ προηγουμένου φέτος καθώς οι διανυκτερεύσεις που θα δικαιούνται θα είναι τουλάχιστον 4 μέρες και το κόστος κατά άτομο θα είναι 30€ ανά διανυκτέρευση.

Για όσους είχαν διπλά επώνυμα και δυσκολεύτηκαν να κάνουν αίτηση λόγω τεχνικών δυσκολιών θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν την αίτηση τους έως και σήμερα 11/7/2020 στις 23:59, εφόσον έχουν ξεκινήσει από την περασμένη Πέμπτη.

Οδηγίες για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους

 • Μπαίνετε στο σύνδεσμο : https://www.tourism4all.gov.gr/
 • Επιλέγετε υποβολή αίτησης
 • Συνδέεστε με τους κωδικούς taxisnet
 • Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας
 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει πιστοποιητικό αναπηρίας με ποσοστό από 67% και άνω θα πρέπει να επισυνάψετε το πιστοποιητικό.
 • Αν από το πιστοποιητικό αναπηρίας που επισυνάπτετε προκύπτει ότι «χρήζετε βοήθειας ετέρου προσώπου» έχετε δικαίωμα να δηλώσετε τα στοιχεία του ατόμου που θα σας συνοδεύσει ως ωφελούμενο μέλος από τη στιγμή που το άτομο αυτό είναι άλλο από τον/την σύζυγο. Θα σας ζητηθεί το ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο.
 • Έπειτα απαντώντας ΝΑΙ στην ερώτηση θα πρέπει να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα στοιχεία για τα ωφελούμενα μέλη.
 • Αφού τα καταχωρίσετε σωστά πατήστε συνέχεια.
 • Θα σας εμφανίσει την αίτηση, ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που δώσατε και επιλέξτε οριστικοποίηση.
 • Αποθηκεύστε την δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτούντες οφείλουν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους τα οριζόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ωφελούμενα μέλη ορίζονται οι κάτωθι για τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους:

 1. τα άγαμα τέκνα του δικαιούχου με ημερομηνίες γέννησης από 31.12.2002 έως και 31.12.2017, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών.
 2.  τα τέκνα του δικαιούχου, ανεξαρτήτου ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία,
 3.  ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.
 4. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων β’ και γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με νοητική ή σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας και αυτή προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση.

Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.
Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση του άρθρου 7 της α.π. 9022/16.06.2020 Κ.Υ.Α.., όπως η παρούσα Πρόσκληση ορίζει.
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ωφελούμενα μέλη έχει εν ισχύ πιστοποιητικό αναπηρίας από 67% και άνω θα πρέπει να επισυναφθεί το πιστοποιητικό.

Διάβασε ακόμα:

Λύνουμε όλες τις απορίες σου για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους

 

Photo: Freepik
Copyright © iPop 2012 - 2020 | All rights reserved