Ανοίγει το επάγγελμα του φαρμακοποιού και το Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε ορίζει ποιοι μπορούν ν’ ανοίξουν φαρμακείο. Το Π.Δ. κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία. Σε ποιους χορηγούνται οι άδειες και ποιες είναι οι προϋποθέσεις.

Αναφορικά με τον αριθμό των αδειών – οι οποίες δεν θα δίδονται μόνο σε Έλληνες, αλλά και σε πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ορίζεται πως για το έτος 2018 η χορήγηση μέχρι 8 αδειών στο ίδιο πρόσωπο, για το 2019 μέχρι 9 και για το 2020 μέχρι 10 άδειες στο ίδιο πρόσωπο. Παρακάτω θα δείτε ποιοι μπορούν ν’ ανοίξουν φαρμακείο.

Ποιοι μπορούν ν’ ανοίξουν φαρμακείο;

Άδειες μπορούν να λάβουν και φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού (ιδιώτες μη φαρμακοποιοί ) καθώς και συνεταιρισμοί, μέλη της «Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας».

Ο ιδιώτης κάτοχος άδειας ίδρυσης φαρμακείου μη φαρμακοποιός μπορεί να λειτουργήσει το φαρμακείο, υποχρεωτικά μόνο ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), που πρέπει να έχει συσταθεί πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου. Στην ΕΠΕ μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 20% στο κεφάλαιο, στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, ο φαρμακοποιός ο οποίος έχει δηλωθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του φαρμακείου.

Σημειώνεται πως όταν χορηγείται άδεια σε φαρμακοποιό τότε το φαρμακείο του μπορεί να λειτουργήσει είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως εμπορική εταιρεία, οποιασδήποτε μορφής, εκτός αυτής της Ανώνυμης Εταιρείας.

Δες εδώ τις αλλαγές στο ωράριο των φαρμακείων