ΑΑΔΕ: Οι ισχύουσες διατάξεις για τις δηλώσεις εισοδήματος από Airbnb

LIKE US ON FACEBOOK

Με αφορμή τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν αναφορικά με τη δήλωση εισοδήματος των βραχύχρονων μισθώσεων στο πλαίσιο του διαμοιρασμού για το φορολογικό έτος 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έρχεται να λύσει κάθε απορία και να διευκρινίσει τι ισχύει αναφορικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η ΑΑΔΕ σου λέει ακριβώς ποιες είναι οι ισχύουσες διατάξεις για τις δηλώσεις εισοδήματος από Airbnb για μην έχεις απορίες και να ξέρεις ακριβώς πώς πρέπει να δηλώσεις τα έσοδα.

Συνοπτικά, ξεκαθαρίζεται ότι:

  • Οι Διαχειριστές ακινήτων δεν υποχρεούνται να υποβάλουν το Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ( «ηλεκτρονικά μισθωτήρια») τους για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών.
  • Για το φορολογικό έτος 2017 δεν υπάρχει υποχρέωση προς τους Διαχειριστές Ακινήτων να προβούν σε δήλωση των επιμέρους βραχυχρόνιων μισθώσεων τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Το συνολικό εισόδημα βραχυχρόνιων μισθώσεων πρέπει να δηλώνεται διακριτά και συγκεντρωτικά στο έντυπο Ε2.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν.4446/2016 γίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

  • Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.
  • Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που, ανεξάρτητα από το αν είναι ή δεν είναι ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής του ακινήτου, αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου.

Με την ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ορίστηκε ότι:

  • Οι Διαχειριστές Ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (ΠΟΛ.1013/2014, Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε), σχετικά με βραχυχρόνιες μισθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών,
  • Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση δηλώνονται διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.

Για τον λόγο αυτόν, έχοντας ως στόχο την υλοποίηση των ανωτέρω, έχουν προβλεθεί στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017 δύο νέοι κωδικοί, ο κωδικός 60 και 61, της στήλης 17. Πιο αναλυτικά, όπως ορίζεται στην απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, ΠΟΛ 1068/2018, σε αυτούς τους κωδικούς δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking, HomeAway κλπ.), κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Διαβάστε ακόμα:

Πώς δηλώνουμε τα έσοδα από Airbnb στη φορολογική δήλωση

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved